Nybliven förälder- Uppgifter till Skatteverket

Här finns information om sådant som är viktigt att veta när du har blivit förälder, till exempel om barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Kom ihåg att inom tre månader behöver vi veta barnets förnamn och i vissa fall efternamn.

Födelse och personnummer

När ett barn föds anmäler sjukhuset det till Skatteverket som registrerar födelsen i folkbokföringen. I samband med detta får barnet sitt personnummer. Barnets mamma får sedan ett registerutdrag med posten samt en blankett för att anmäla barnets förnamn och eventuellt efternamn och/eller mellannamn. Registerutdraget visar vad som finns registrerat om barnet hos Skatteverket.

Få barn utomlands

När ett barn föds utomlands ska du som förälder anmäla det till Skatteverket. Det gäller om du har svenskt medborgarskap. Vid anmälan ska du bifoga barnets födelsebevis samt ditt och barnets andra förälders pass. Om du och barnets andra förälder har gift er utomlands ska du också skicka in en handling som styrker ert civilstånd.

På ambassaden kan du som vårdnadshavare ansöka om pass för barnet, då kan du också anmäla barnets namn (blankett SKV 7750).

Vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som
rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Gemensam eller ensam vårdnad

Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får ni automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte är gifta får mamman automatiskt ensam vårdnad. Ni kan anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet, eller föräldraskapet för en kvinna, fastställs hos socialnämnden i er kommun.

Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden.

Vårdnad som anmäls i samband med fastställande av faderskap, föräldraskap eller direkt till Skatteverket gäller från den dag Skatteverket registrerar uppgiften.

Vårdnad genom avtal

Om någon av er föräldrar har ensam vårdnad om barnet, kan ni skriva ett avtal om att ni istället ska ha gemensam vårdnad eller att den andra föräldern ska ha vårdnaden. Föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet kan avtala om att en av dem ska få ensam vårdnad.

Avtalet ska godkännas av socialnämnden som sedan underrättar Skatteverket. Vårdnad genom avtal gäller från den dag då socialnämnden har godkänt avtalet.

Vårdnad genom dom

En av er föräldrar, eller ni tillsammans, kan ansöka till tingsrätten om ändring i vårdnaden om ert barn. Vårdnaden gäller då oftast från den dag då tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Vissa beslut från tingsrätten kan dock gälla från och med beslutsdagen. Skatteverket underrättas alltid när tingsrätten har fattat ett beslut om barns vårdnad.

Vårdnad i internationella förhållanden

Om ni som föräldrar har ett utländskt vårdnadsbeslut kan ni visa upp detta för Skatteverket för att styrka vårdnaden. Utländska vårdnadsbeslut gäller under vissa förutsättningar även här i Sverige. Om ett utländskt beslut inte är giltigt i Sverige, det vill säga att det inte omfattas av det regelverk som gäller här, kan ni istället vända er till socialnämnden i er kommun eller till tingsrätten för att fastställa vårdnaden.

Faderskap

Om ni som föräldrar är gifta när barnet föds antas mannen vara far till barnet. Om ni inte är gifta måste faderskapet fastställas särskilt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. I samband med fastställandet av faderskapet kan ni också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

Föräldraskap

I stället för faderskap kan föräldraskap enligt 1 kapitlet 9 § föräldrabalken fastställas för en kvinna som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets moder. Kvinnan registreras då som förälder, inte som mamma, i folkbokföringen. Föräldraskapet fastställs av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Barns namn

Det är du som barnets vårdnadshavare som får anmäla namn för barnet. Har du och den andre föräldern gemensam vårdnad, gör ni det tillsammans.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller angående personnamn enligt namnlagen.

Barns medborgarskap

När ett barn registreras i folkbokföringen bedömer Skatteverket vilket medborgarskap barnet har förvärvat. Ett barn blir svensk medborgare från födseln, om

  • en förälder till barnet är svensk medborgare, eller
  • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Barn födda före den 1 april 2015 får svenskt medborgarskap vid födseln, om

  • mamman var svensk medborgare eller
  • pappan var svensk medborgare och gift med barnets mamma eller
  • pappan är svensk medborgare, inte gift med barnets mamma och barnet föddes i Sverige eller
  • pappan var avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föddes i Sverige eller
  • pappan var avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mamma.

Om ingen av er som är förälder till barnet är svensk medborgare bedömer Skatteverket barnets medborgarskap utifrån era medborgarskap och lagstiftningen i era respektive hemländer.

Adoption

Om du och din maka, make eller registrerade partner adopterar ett barn, registreras adoptionen i folkbokföringen för barnet, dig och barnets andra adoptivförälder samt de biologiska föräldrarna. Motsvarande gäller om du har adopterat barnet ensam. Om det är en svensk domstol som har beslutat om adoptionen så underrättar domstolen Skatteverket.

Har adoptionen ägt rum utomlands ska ni som adoptivföräldrar anmäla flyttning till Sverige för barnet till Skatteverket. De gör ni genom ett personligt besök på ett servicekontor. I samband med anmälan är det viktigt att ni bifogar alla handlingar som styrker adoptionen.

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)Ordlista

En del ord i kyrkans värld kan kännas främmande. Vad är egentligen ett kor? Och vad menas med välsignelse? Här följer en lista över ord

Läs artikeln »

Vårdukning

Material som används vid den här dukningen: Stearinljus, papperssnöre i olika färger, bast, rosa ståltråd, gräsfrö, blomnålar och papper. Ståltråd i olika färger kan varieras

Läs artikeln »