Dopfunt

Exempel på en dopgudstjänst

Trots att det finns en ordning för dopgudstjänster i Svenska Kyrkan kan dopen se väldigt olika ut.

Tillsammans med prästen diskuterar föräldrarna vilka psalmer och sånger som ska sjungas, vilka texter som ska läsas och vilka böner som ska bedjas. Observera att det är prästen, i samråd med kyrkomusikern, som bestämmer innehållet i gudstjänsten men de flesta präster är öppna och glada för önskemål och förslag från föräldrar.

Här nedan följer ett exempel på ett dop, samt dopordningen som man också kan hitta i psalmboken.

Cornelia Malva Linneás dop

Klockringning
Morfar ringer i klockan och alla barn tar plats i kyrkans kor och där får de vara hela tiden.

Sång ”Det gåtfulla folket”
Kalle och Gudmor Fanny sjunger och Jonas spelar gitarr.

Inledningsord

Psalm 248, vers 1-3

Bön
Mamma ber

Evangeliet om Jesus och barnen
Gudmor Frida läser

Befrielsebön

Sång
Alla sjunger ”Vad det är bra att jag har dej” ur Nils Karlsson Pyssling

Doptal

Psalm 201, vers 1-2
Här får alla gå fram och lägga sina blommor runt dopskålen på dopfunten

Dopbön

Trosbekännelsen

Dophandlingen
och storebror Eskil tömmer med mormors hjälp upp vattnet i dopfunten

Välkomnande
Gudmor Frida överlämnas ljuset

Solosång psalm 832 ”Sov du lilla”
Jannika sjunger och pappa spelar gitarr

Förbön
Gudmödrarna Frida och Fanny ber växelvis

Herrens bön

Välsignelsen och sången ”Må din väg gå dig till mötes”

Sändning och läsning av Matteus 28:18-20
Gudmor Fanny läser

Barnen får grönskande kvistar i händerna och prästen lyfter ned dopskålen så de får doppa kvistarna i och skvätta på dopgästerna!

Läs även: Så gör du ett dopprogram

Svenska Kyrkans dopordning

Psalm

Inledningsord och tackbön

P I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

 

Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för in oss i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med det/de barn, som skall döpas.

P Låt oss bedja.
  Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen, annars den andra
(P) Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn.
Tack för gåvan du har gett
och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till det/de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.
F Amen.

 

eller

P Gud, vi tackar dig för detta/dessa barn.
Välsigna dem som bär ansvar för barnen
(- föräldrar, faddrar och vänner).
Fyll dem med din kärlek,
så att de kan ge ömhet och trygghet.
Hjälp oss alla att leva så med varandra
att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva.
F Amen.

Evangeliet om Jesus och barnen

P Låt oss höra evangeliet om Jeus och barnen.
(P) Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem.
(Mark 10:13-16)

 

Prästen kan säga dessa eller liknande ord:

P   Så vill vi göra med detta/dessa barn som vi nämner vid namn.

Befrielsebön

  Prästen frågar barnets föräldrar:
P Vilket namn har ni/du gett ert/ditt barn?

 

En av föräldrarna säger barnets namn.
Präst och om möjligt anhöriga och faddrar kan lägga handen på barnets huvud.

P Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befriga NN från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.

 

Prästen kan under korstecknande säga:

P   Tag emot korsets tecken
(på din panna,
på din mun
och på ditt hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne
kallar dig att vara hans lärjunge.
Amen

Bibelläsning

P

Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:18-20)

Prästen eller medhjälpare kan fortsätta med ytterligare bibeltexter om dopet.

Doptal

Psalm

Dopbön

  Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare.
P Låt oss bedja.

 

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att han/hon/de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd honom/henne/dem till ett nytt liv med Kristus
och förena honom/henne/dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

 

eller

P Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk,
som är förenat med dig i Jesus Kristus.
Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa
och ger honom/henne/dem som här skall döpas
del i din Sons segerrika död och uppståndelse.
För vår Herres Jesu Kristi skull.
F Amen.

*Trosbekännelsen

P Låt oss tillsammans bekänna den tro
som vi döps till i Kristi kyrka.
F Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror och på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror och på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 

Prästen kan fråga barnets föräldrar:

Vill ni/du att ert/det barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Föräldrarna svarar:

Ja.

Dophandlingen

  Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:
P NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Anderns namn.

 

Prästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter:

P Livets Gud,
uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom/henne att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande (och överlämnande av dopljus)

  Prästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga:

 

Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Medhjälpare eller präst säger följande eller liknande ord:

(P) NN, vi välkomnar dig/er i Guds familj
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

 

Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen. Vid överlämnandet kan medhjälpare eller präst säga följande eller liknande ord:

Tag emot detta/dessa ljus.
De/det är en påminnelse om Jesus som sade:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Prästen kan tillfoga några egna ord eller följande:

Kära kristna.
Genom dopet har NN/ditt/dina/ert/era barn blivit
upptagen/upptaget/upptagna i Kristi kyrka.
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)
att vara förebilder och förebedjare för honom/henne/dem
och tillsammans med församlingen
leda honom/henne/dem på trons väg genom livet.

Förbön

  Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner:
P Låt oss bedja.
(P) Barmhärtige Gud och Fader,
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.
Därför ber vi till dig för NN/detta/dessa barn.
Låt honom/henne/det/dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.
Ge honom/henne/det/dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop
prägla hela livet,
så att vi alla växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.
F Amen

 

eller

(P) Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande.
Vi ber dig för NN/detta/dessa barn som du har tagit emot i dopet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge honom/henne/det/dem
trygghet och närhet.
Bevara honom/henne/det dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld.
Låt honom/henne/det/dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter
och skydda honom/henne/det/dem som dina barn i liv och död och evighet.
F Amen.

Herrens bön

P Låt oss tillsammans be Herrens bön.
F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.ellerVår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Välsignelsen

Psalm

Sändningsord

Läs även: Så fungerar dopet / Att välja faddrar

Populära artiklar

Tips på dopgåva

(Sponsrade länkar, reklam)